Algemene voorwaarden Oudezijds Advocaten

Toepasselijkheid

1.   Oudezijds Advocaten is een samenwerkingsverband waarin de eenmanszaken van mrs. C.A.C.M. Ficq, K.de Bie en S.F. Yap op basis van kostendeling de praktijk uitoefenen. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Oudezijds Advocaten dient daarvoor gelezen te worden C.A.C.M. Ficq, K.de Bie of S.F. Yap
2.   Opdrachtgever is de cliënt. Opdrachtnemer is een van de advocaten verbonden aan Oudezijds advocaten.
3.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvullende- en vervolg-) opdrachten van cliënten aan een van de advocaten verbonden aan Oudezijds Advocaten en gelden ook ten behoeve van degenen die door Oudezijds Advocaten worden ingeschakeld en eenieder voor wie Oudezijds Advocaten aansprakelijk is.
4.   Algemene voorwaarden van de opdrachtgever dan wel andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden hierbij nadrukkelijk niet aanvaard.


Opdracht

5.   Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven en aanvaard door een van de individuele advocaten verbonden aan Oudezijds  Advocaten die de opdracht aannemen, te weten C.A.C.M. Ficq, K. de Bie dan wel S.F. Yap. De werking van art. 7:404 BW, art.7:407 lid 2 BW en art.7:409 BW wordt uitgesloten.
6.   De opdrachtgever stemt er mee in dat een van de advocaten verbonden aan Oudezijds Advocaten (een deel van) de opdracht waarneemt indien de opdrachtnemer wegens ziekte, vakantie of anderszins niet in staat is de praktijk uit te oefenen.
7.   Oudezijds Advocaten is bevoegd om namens de opdrachtgever derden, zoals deurwaarders, medisch adviseurs en andere deskundigen, bij de uitvoering van de opdracht te betrekken voor zover Oudezijds Advocaten dat voor de uitvoering van de opdracht wenselijk acht.
8.   Derden kunnen aan de door Oudezijds Advocaten in opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen en opdrachtgever vrijwaart Oudezijds Advocaten voor alle aanspraken ter zake van derden.
9.   Oudezijds Advocaten is te allen tijde bevoegd de opdracht met inachtneming van een redelijke termijn op te zeggen.
10.   Oudezijds Advocaten is in verband met geldende (toezicht)wetgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, verplicht om de identiteit van haar opdrachtgevers vast te stellen en om onder bepaalde omstandigheden ongebruikelijke transacties bij het bevoegd gezag te melden. Door Oudezijds Advocaten een opdracht te geven bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en verleent hij voor zover nodig daartoe zijn toestemming.


Aansprakelijkheid

11.   Bij de aanvaarding van de opdracht verbindt de advocaat alleen zichzelf en niet de maatschap of de andere leden van de maatschap. Enig handelen of nalaten van een van de advocaten kan dan ook alleen tot aansprakelijkheid van die desbetreffende persoon leiden en niet tot aansprakelijkheid van de maatschap of andere leden van de maatschap.
12.   Indien zich bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook wordt begrepen een nalaten – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Oudezijds Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Oudezijds Advocaten in verband met die verzekering draagt. Een kopie van de polis met de voorwaarden is bij Oudezijds Advocaten op te vragen.
13.   Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt krachtens de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid jegens opdrachtgever voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat door de advocaat verbonden aan Oudezijds Advocaten in de zaak in rekening is gebracht , dan wel het door de opdrachtgever betaalde honorarium.
Bij duurovereenkomsten is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door opdrachtgever voor de werkzaamheden als voornoemd zijn betaald in een periode van 12 maanden voorafgaand aan het schade toebrengende feit. In ieder geval is deze aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal bedrag van € 10.000,-- ( exclusief BTW).  Bij aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken geldt in een dergelijk geval een

maximum van € 2000,--.
In zaken behandeld op basis van een wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel evenzeer, waarbij echter als het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan geldt de Raad voor de Rechtsbijstand ontvangen toevoegingvergoeding inclusief BTW en de door opdrachtgever betaalde eigen bijdrage.

14.   De vordering tot het betalen van een schadevergoeding vervalt door verloop van één jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van de advocaten verbonden aan Oudezijds Advocaten voor die schade.
15.   Oudezijds Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de door haar ingeschakelde  derden.
16.   Voor zover personen/derden die in verband met de uitvoering van opdrachten van Opdrachtgevers worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid beperken, houden alle aan Oudezijds Advocaten gegeven opdrachten de bevoegdheid van Oudezijds Advocaten in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die Opdrachtgevers te aanvaarden.
17.   Oudezijds Advocaten heeft een overeenkomst gesloten met de stichting Stichting Derdengelden Oudezijds Advocaten, die ten behoeve van Oudezijds Advocaten de derdenrekening beheert. Deze stichting kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van Opdrachtgevers of van derden onder zich houden. Oudezijds Advocaten en de Stichting Derdengelden Oudezijds Advocaten zijn niet aansprakelijk indien de bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.


Tarieven

18.  

Voor de uitvoering van de opdracht is opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting verschuldigd.

Honorarium: Als maatstaf voor de vaststelling van het honorarium geldt het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Oudezijds Advocaten hanteert een tijdregistratiesysteem met specificatie van de werkzaamheden. Op eerste verzoek van opdrachtgever wordt een afschrift aan opdrachtgever verstrekt van het tijdregistratiesysteem met betrekking tot de ter zake de opdracht verrichte werkzaamheden.

Voorschotten: Oudezijds Advocaten is gerechtigd om zowel voor de aanvang van haar werkzaamheden als tussentijds, van opdrachtgever te verlangen dat aan haar een voorschot wordt betaald. Dit voorschot zal in beginsel met de einddeclaratie worden verrekend. Over het voorschot wordt geen rente vergoed. Een resterend voorschot wordt binnen twee weken aan de opdrachtgever terugbetaald.

Verschotten: Dit zijn de kosten die Oudezijds Advocaten in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bij voorbeeld maar niet uitsluitend deurwaarderskosten, koerierskosten, vertaalkosten en griffierecht. Deze kosten kunnen worden onderscheiden in met omzetbelasting verhoogde kosten (belaste verschotten) en niet met omzetbelasting verhoogde kosten (onbelaste verschotten).

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijks systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

19.   Oudezijds Advocaten is gerechtigd om het overeengekomen honorarium eenmaal per jaar na ommekomst van het kalenderjaar te wijzigen. In geval van een verhoging zal deze worden aangezegd en zal de verhoging eerst twee weken na de aanzegging daarvan worden toegepast.
20.   Oudezijds Advocaten behoudt zich het recht voor bij uitblijven van tijdige betaling van het hiervoor genoemde voorschot of declaratie voor verrichte werkzaamheden om – na kennisgeving aan de opdrachtgever - de werkzaamheden niet aan te vangen dan wel op te schorten of te staken. Oudezijds Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door deze opschorting van werkzaamheden.


Betaling

21.   Betaling van declaraties van Oudezijds Advocaten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is tevens een rente verschuldigd gelijk aan de handelsrente over het totale declaratiebedrag en tevens voor alle kosten die  Oudezijds Advocaten maakt in verband met de invordering. Indien betaling uitblijft en incassomaatregelen moeten worden getroffen, is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van 15 % over het te incasseren bedrag.

De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren kosten maar zullen  de werkelijke kosten betreffen die in het geheel voor rekening van opdrachtgever zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, vastrecht, kosten van eventuele arbiters of bindend adviseurs, ook wanneer deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaat.
Voor het bepaalde in dit artikel wordt met de opdrachtgever gelijk gesteld degene die zich jegens Oudezijds Advocaten verbonden heeft de declaraties namens de opdrachtgever te voldoen.

Archivering

22.   Na beëindiging van de zaak zal het dossier worden gearchiveerd. De advocaten verbonden aan Oudezijds Advocaten hebben het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief eventuele stukken van de opdrachtgever , zonder aankondiging uit het archief te verwijderen en te vernietigen nadat een periode van vijf jaar is verstreken na het sluiten van het dossier.  


Privacyverklaring van Oudezijds Advocaten

23.   iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Oudezijds Advocaten verwerkt.

Ons kantoor verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • het verlenen van juridische dienstverlening, uitvoering van een overeenkomst en het voeren van procedures
  • innen van declaraties
  • advisering, bemiddeling en verwijzing
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

Ons kantoor verwerkt de onder meer navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

[naam, woonadres, geboortedatum en – plaats, bsn-nummer, gegevens paspoort]

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Oudezijds Advocaten, omdat 1) deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, 2) in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, 3) door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of 4) via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Ons kantoor verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting
  • uitvoering van een overeenkomst
  • verkregen toestemming van betrokkene(n)
  • gerechtvaardigd belang

Oudezijds Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ons kantoor, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Oudezijds Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Oudezijds Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

Door ons kantoor ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport. Met hen wordt geen verwerkingsovereenkomst afgesloten.   

Oudezijds Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval ons kantoor gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een boekhouder, zal ons kantoor in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Oudezijds Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. In de regel zullen uw gegevens 5 jaren worden bewaard.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u richten aan: Oudezijds Advocaten, t.a.v. mr K. de Bie, kdebie@oudezijdsadvocaten.nl.

U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Interne klachtenregeling en Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

24.   Op onze dienstverlening is een door de Nederlandse orde van Advocaten verplicht gestelde kantoorklachtenregeling van toepassing, de Interne klachtenregeling Oudezijds Advocaten. Deze interne klachtenregeling is openbaar gemaakt via de website van het kantoor en wordt de opdrachtgever op verzoek kosteloos toegezonden.

Indien een klacht na behandeling conform de interne klachtenregeling niet is opgelost, kan de Opdrachtgever de klacht binnen twaalf maanden na schriftelijke afhandeling daarvan voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur (hierna: de Geschillencommissie.

Oudezijds advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur en neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

Geschillen over de dienstverlening door een advocaat van Oudezijds Advocaten, waaronder   geschillen over betwiste en/of onbetaald gebleven declaraties van Oudezijds Advocaten, worden op verzoek van de Opdrachtgever en/of  een van de advocaten verbonden aan Oudezijds Advocaten beslecht door de Geschillencommissie overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur (hierna: het Reglement). Betreft het geschil een opdracht van een particuliere Opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in een bindend advies, tenzij de Opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door Oudezijds Advocaten wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere Opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de Opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op die incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil een opdracht van een zakelijke Opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

Onder particuliere Opdrachtgever wordt voor de toepassing van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur verstaan de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon en dus geen rechtspersoon is en die bij het geven van de opdracht aan een van de advocaten verbonden aan Oudezijds Advocaten niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder zakelijke Opdrachtgever wordt voor de toepassing van de Klachten en Geschillenregeling Advocatuur verstaan de Opdrachtgever die niet een particuliere Opdrachtgever volgens de hiervoor gegeven definitie is.

Het Reglement kan worden opgevraagd bij de secretaris van de Geschillencommissie op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Archivering

25.   Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Amsterdam en zijn tevens te raadplegen op de website van Oudezijds Advocaten: www.oudezijdsadvocaten.nl.
26.   Oudezijds Advocaten heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.
27.   Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Oudezijds Advocaten is alleen Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.